(+32) 0477 74 21 58 rony.vanherf@adremconsulting.be

Arbeidsongevallen

Samengevat

De arbeidsongevallenverzekering beschermt je medewerkers voor ongevallen op het werk en tijdens het woon-werkverkeer. Ze verzekert al je werknemers voor alle  activiteiten en dat overal ter wereld.

Deze verzekering neemt de medische kosten ten lasten en betaalt voor het loonverlies bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. In geval van een dodelijk arbeidsongeval betaalt ze voor de begrafeniskosten en keert ze een vervangingsinkomen uit aan de personen die economisch afhankelijk zijn van het loon van het slachtoffer.

De arbeidsongevallenverzekering is een verplichte verzekering en onderdeel van verplichte sociale zekerheid in België. De regelgeving sanctioneert de werkgevers die deze verzekering niet nemen.
Elke werkgever moet dus voor zijn werknemers een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Doet hij dat niet, dan wordt de werkgever automatisch aangesloten bij Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Fedris is een openbare instelling met verschillende opdrachten op het vlak van arbeidsongevallen.

Iets meer in detail

De verzekering dekt twee types ongevallen:

De eigenlijke arbeidsongevallen

Alle ongevallen (en dus geen ziekte) die tijdens het werk, maar ook door het werk plaatsvinden. Het ongeval moet een externe, niet-lichamelijke oorzaak hebben. Stel: een medewerker maakt fotokopieën op het werk terwijl hij plots ineenzakt, geveld door een hartaanval. Het maken van fotokopieën kan niet zoveel stress veroorzaken dat iemand een hartaanval krijgt, zelfs niet als de machine het laat afweten. De oorzaak is wellicht een hartprobleem. Bijgevolg gaat het niet om een arbeidsongeval. De oorzaak is waarschijnlijk van lichamelijke aard.

Daarnaast moet het ongeval (lichamelijke of mentale) wonden bij de werknemer hebben veroorzaakt, die het hem onmogelijk maken te werken.

Ongevallen op weg naar het werk

Het gaat om het ‘normale’ traject dat de werknemer tussen thuis en zijn werk aflegt. Wijkt hij onderweg licht af van dat gebruikelijke traject, dan wordt er nog altijd van uitgegaan dat hij op weg is naar het werk. Dat is bijvoorbeeld het geval als je de kinderen naar school brengt vóór je gaat werken en ze weer ophaalt vóór je naar huis rijdt. Dat is ook zo als je onderweg nog vlug een boodschap doet in een winkel dichtbij huis. Gaat het om een iets grotere afwijking van de normale weg, dan moet je kunnen aantonen dat die omweg gerechtvaardigd was. De boodschap die je onderweg nog absoluut wou doen, kon bijvoorbeeld onmogelijk op een ander moment. Ga je na het werk nog op koopjesjacht, dan is dat geen rechtvaardiging.

Net als bij andere arbeidsongevallen mag ook hier het ongeval geen lichamelijke oorzaak hebben.

Wat vergoedt de verzekeraar Arbeidsongevallen?

  1. De onkosten van de werknemer

Over het algemeen gaat het om:

  • medische kosten (door het RIZIV erkend als terugbetaalbaar aan de patiënt);
  • verplaatsingsonkosten (de werknemer ligt bv. met een been in het gips en moet met de taxi komen werken). Over het algemeen is daarvoor voorafgaand akkoord van de werkgever nodig;
  • prothesekosten.
  1. De arbeidsongeschiktheid van de werknemer

Het gaat om een schadevergoeding die de verzekeraar betaalt wanneer de werknemer na een arbeidsongeval niet kan werken.

Die arbeidsongeschiktheid kan tijdelijk zijn (wat betekent dat de letsels nog zullen genezen) of permanent (de toestand van de betrokkene evolueert niet meer, ook al is hij niet volledig genezen).

De schadevergoeding bestaat uit een rente, met andere woorden: een som geld die de verzekeraar geregeld (bv. maandelijks) stort in de loop van de contractueel bepaalde periode (bv. tot aan de pensioengerechtigde leeftijd). Op die manier krijgt het slachtoffer een vervangingsinkomen.

Het is ook mogelijk dat de werknemer als gevolg van het arbeidsongeval sommige taken in het dagelijks leven (schoonmaken, trappenlopen,…) niet meer aankan en zich moet laten helpen. Een vergoeding voor externe hulp is dan mogelijk in het kader van een arbeidsongevallenverzekering.

  1. Het overlijden van de werknemer

Wanneer de werknemer sterft, betaalt de verzekeraar aan de familie een bedrag om de uitvaartkosten te financieren. Daarnaast wordt aan de rechthebbenden (partners, kinderen, ouders of broers en zussen, naargelang de gezinssituatie) een rente uitbetaald.

Contacteer ons nu vrijblijvend

Heeft u vragen of wilt u algemene info verwerven? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

8 + 9 =